Vooronderzoek NEN 5725

Indien noodzakelijk wordt voorafgaand aan een milieukundig bodemonderzoek een historisch vooronderzoek conform de NEN 5725 (“Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek”) uitgevoerd. Het doel van het uitvoeren van een historisch vooronderzoek conform NEN5725 is achterhalen of de locatie ‘verdacht’ of ‘onverdacht’ is voor het aantreffen van bodemverontreiniging. Het vooronderzoek dient inzicht te geven in het historische, huidige en toekomstige gebruik van de onderzoekslocatie en de aangelegen terreindelen of percelen. Het vooronderzoek bestaat voornamelijk uit archiefonderzoek, interviews en een locatie-inspectie. Op basis van het vooronderzoek wordt een doelgericht en effectief (veelal kostenbesparend) onderzoeksplan (veld- en laboratorium-onderzoek) opgesteld. In sommige gevallen kan volstaan worden met de uitkomsten van het vooronderzoek waardoor een feitelijk bodemonderzoek achterwege kan blijven.

Ons specialisme ligt bij omgevingsonderzoek en -monitoring, waarbij wij gebruik maken van innovatieve offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.