Bodemonderzoek conform NEN-5725, 5740 – 5720, 5755 uitvoeren

Heeft u een milieuhygiënisch, milieukundig of milieutechnisch bodemonderzoek nodig, bijvoorbeeld vanwege de aanvraag van een bouw- of milieuvergunning, een grondgiftetransactie – of als u als eigenaar / gebruiker verontreinig vermoedt?

Laat de bodemexperts van RB Geo het tot de bodem uitzoeken; volledig conform NEN-protocol!

Wat is een bodemonderzoek?

Een bodemonderzoek is een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem met betrekking tot mogelijke verontreiniging en de eventuele risico’s voor mens, dier en milieu.

Het onderzoek wordt uitgevoerd om te bepalen of de bodem geschikt is voor de beoogde bestemming, zoals woningbouw of landbouw, en om eventuele verontreiniging op te sporen en te saneren.

Binnen 24 uur een vrijblijvende offerte? Neem contact op!

Benieuwd of uw locatie om een bodemonderzoek vraagt?

Neem dan gerust contact met ons op via het onderstaande contactformulier, omschrijf uw situatie & ontvang (op werkdagen) binnen 24 uur een terugkoppeling met een vrijblijvende offerte!

Verder staan we u graag te woord en zijn we telefonisch bereikbaar via: +31 (0)320 26 13 31.

Milieuhygiënisch, milieukundig of milieutechnisch?

Een bodemonderzoek kan milieukundig, milieuhygiënisch of milieutechnisch van aard zijn. Vaak zijn de termen moeilijk van elkaar te onderscheiden, en wordt ook meestal hetzelfde bedoeld.

Toch zitten er verschillen tussen de uitgangspunten van de bodemonderzoeken:

 • Een milieuhygiënisch bodemonderzoek is gericht op de effecten van bodemverontreiniging op de volksgezondheid en het milieu.
 • Een milieukundig bodemonderzoek richt zich meer op de omvang en aard van de bodemverontreiniging en de mogelijke verspreiding hiervan in de bodem en het grondwater.
 • Een milieutechnisch bodemonderzoek is gericht op het bepalen van de haalbaarheid en effectiviteit van mogelijke saneringsmaatregelen en het kiezen van de meest geschikte methode voor bodemsanering.

Bij RB Geo kunt u in ieder geval terecht voor elk type bodemonderzoek.

Wat te verwachten bij een bodemonderzoek?

Een bodemonderzoek wordt uitgevoerd door een aantal grondboringen en peilbuizen te plaatsen om vervolgens monsters te nemen van de grond en het grondwater. Deze monsters worden geanalyseerd in een laboratorium om zo de kwaliteit van de grond te bepalen.

Om te zorgen dat de resultaten betrouwbaar zijn, en onderzoeken met elkaar vergeleken kunnen worden, moeten ze volgens bepaalde protocollen worden uitgevoerd.

Hieronder vallen de onderstaande onderzoekstypen en de bijbehorende protocollen:

 • Historisch / vooronderzoek (NEN 5725); wordt ingezet om mogelijke vervuilende activiteiten te vinden door oude vergunningen en luchtfoto’s te bekijken. Ook worden locaties bezocht en omwonenden en (oud-)werknemers geïnterviewd. Dit leidt tot een onderzoekshypothese en een onderzoeksstrategie.
 • Indicatief onderzoek (IO of OO); een beperkt bodemonderzoek met als doel te onderzoeken of er op locatie aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Bestaande uit een beperkt historisch onderzoek en monstername. Bij het vinden van (ernstige) bodemverontreiniging wordt er overgegaan naar een verkennend onderzoek.
 • Verkenned onderzoek (NEN 5740 & 5720); gerichter onderzoek waarbij er gekeken wordt naar de geschiedenis van de locatie om zo mogelijke verontreiniging te identificeren. Kan vervolgens leiden tot een aanvullend onderzoek als er meer informatie nodig is.
 • Aanvullend onderzoek (AO); wordt uitgevoerd als de resultaten van het verkennend onderzoek verder onderzoek rechtvaardigen.
 • Nader onderzoek (NTA 5755); wordt uitgevoerd wanneer bodemverontreiniging is vastgesteld in één van de voorgaande onderzoeken.

Overige (bekende) protocollen en richtlijnen

 • Besluit opslag in ondergronde tanks (BOOT) onderzoek; veelgebruikte strategie voor bodemsanering bij ondergrondse opslagtanks. Bepaalt aantal benodigde boringen afhankelijk van tankinhoud, aantal tanks en afstand tussen tanks.
 • Protocol nulsituatie/BSB-onderzoek; verkennende onderzoeken met een specifiek aanleiding en doel – de milieuvergunning.
 • Streef- en interventiewaarden; de referentiewaarden voor milieuhygiënische bodemonderzoeken en bodemsaneringen.

Ons specialisme ligt bij omgevingsonderzoek en -monitoring, waarbij wij gebruik maken van innovatieve offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.