Milieukundige begeleiding van bodemsaneringen processturing en verificatie

Milieukundige processturing
De milieukundige begeleiding heeft een taak in de sturing van het saneringsproces zoals het aangeven van de verontreinigingsgrenzen, het aangeven van de bestemming van vrijkomende grond- en afvalstromen, de naleving van milieuvergunningen, bemonsteringen en toezicht op grondwateronttrekkingsystemen.

Milieukundige verificatie
De milieukundige begeleiding heeft daarnaast de in de Wet Bodembescherming vastgelegde taak van verificatie van het saneringsresultaat. Dit houdt in dat de milieukundige begeleiding vaststelt of de saneringsdoelstelling is bereikt, zoals die is vastgelegd in de beschikking of goedkeuringsverklaring op het saneringsplan/BUS-melding. In dat verband worden eindbemonsteringen en/of controles uitgevoerd. Van de uitgevoerde bodemsanering wordt vervolgens een evaluatierapport opgesteld en ter beoordeling overlegd aan het bevoegde gezag.

Ons specialisme ligt bij omgevingsonderzoek en -monitoring, waarbij wij gebruik maken van innovatieve offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.