Vergunningaanvragen

Voor alle activiteiten in de bouw en infrastructuur zijn vergunningen, ontheffingen en meldingen nodig. Voorbeelden van wetten waar vergunningstelsels zijn geregeld zijn onder andere; de Grondwaterwet, Monumentenwet, Ontgrondingenwet, Waterschapswet, Wet Bodembescherming, Wet Milieubeheer, Wet Verontreiniging Oppervlaktewater, Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Woningwet.

Binnen deze wetten gelden soms Koninklijke Besluiten met een eigen meldingen- en vergunningstelsel en hebben lokale overheden bevoegdheden om eigen regels te stellen. Voor al deze procedures gelden dus verschillende kaders.

Onze afdeling bodemonderzoek kan opdrachtgevers ondersteunen bij de vergunningprocedures en eventueel de integrale aanpak verzorgen.

Belangrijke vergunningsaanvragen en meldingen zijn:

  • Vergunningaanvraag/melding grondwateronttrekking
  • Vergunningaanvraag/melding lozing op oppervlaktewater
  • Vergunningaanvraag/melding Activiteitenbesluit
  • Vergunningaanvraag/melding lozen op riolering
  • Aanvraag beschikking ernst en spoedeisendheid bodemverontreiniging
  • Melden start/beëindiging bodemsanering
  • Melden start/beëindiging lozingen
  • Tussentijds informeren van het bevoegde gezag (kwaliteitsgegevens en debietgegevens bronneringswater, saneringsvoortgang e.d.

Binnen 24 uur een vrijblijvende offerte? Neem contact op!

Hulp nodig bij een vergunningaanvraag?

Neem dan gerust contact met ons op via het onderstaande contactformulier & ontvang (op werkdagen) binnen 24 uur een terugkoppeling met een vrijblijvende offerte!

Verder staan we u graag te woord en zijn we telefonisch te bereiken via: +31 (0)320 26 13 31.

Ons specialisme ligt bij omgevingsonderzoek en -monitoring, waarbij wij gebruik maken van innovatieve offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.