Risicobeoordelingen bodemverontreinigingen

Aan de hand van de verzamelde gegevens van een nader bodemonderzoek waarbij sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging dient een risico-beoordeling te worden uitgevoerd. Op basis van de risicobeoordeling wordt bepaald of de noodzaak tot saneren spoedeisend is (urgentiebepaling). In die gevallen waar een bodemsanering noodzakelijk of gewenst is, dient een saneringsplan of Plan van Aanpak, eventueel voorafgegaan door een saneringsonderzoek, te worden opgesteld.

Binnenluchtonderzoek
Bij bodemverontreiniging ondersteunen we u bij het uitvoeren van binnenluchtmetingen conform de laatste protocollen van de RIVM. Zo krijgt u direct een betrouwbare uitspraak over de mogelijke humaan toxicologische gezondheidsrisico’s.

Watervraagstukken
Bestudering van het gedrag van (grond)water kan met behulp van diverse technieken. Technieken die door de afdeling milieu worden toegepast zijn onder andere in-situ doorlatendheidsproeven, (waterspannings)sonderingen, grondboringen en plaatsen van peilbuizen, automatische grondwatermeettechnieken, geofysische metingen en laboratoriumonderzoek.

Naast het verzorgen van wettelijk verplichte (grond)watercontroles kan RB Geo u adviseren met betrekking tot een diversiteit aan watervraagstukken. Bij watervraagstukken kan gedacht worden aan onderzoek naar zwemwater en kinderspeelvijvers, drinkwater, bronneringswater, oppervlaktewater en afvalwater maar ook infiltratieonderzoek, debietmetingen,  monitoring van hydrologische en meteorologische parameters als neerslag, verdamping, grondwater, windsnelheid, windrichting, temperatuur, luchtvochtigheid, troebelheid, doorzicht (Secchi), sedimentatie, golfslag en dergelijke .

Geohydrologisch bodemonderzoek
Voor sommige situaties waarbij het met name grote grondwaterverontreinigingen betreft is het noodzakelijk om een meer gedetailleerd geohydrologisch beeld van de ondergrond te verkrijgen. Door middel van gedegen dossieronderzoek en veldonderzoek (sonderingen, grondboringen en peilbuizen) kan een gefundeerd geohydrologisch model worden verkregen die door middel van 2D en 3D visualisaties (ArcGIS, Modflow Flex, Techplot) bijdragen aan een effectieve aanpak van vervolgonderzoek en saneringen.

Opstellen van saneringsplannen
Indien wenselijk/noodzakelijk dient een bodemverontreiniging te worden gesaneerd. Bodemsanering kan op diverse manieren plaatsvinden; van volledige verwijdering (ontgraven of in situ) tot isoleren, beheersen en controleren (IBC).  Om tot een geschikte sanerings-variant te komen kan een aanvullend saneringsonderzoek wenselijke zijn. In het sanerings-onderzoek worden een aantal saneringsvarianten uitgewerkt en met elkaar vergeleken op basis van haalbaarheid, resultaat en kosten. Na overleg met de opdrachtgever en de handhaver zal de meest doelmatige en kosteneffectieve variant in een saneringsplan worden uitgewerkt.

In het saneringsplan wordt aandacht besteed aan de uitvoeringstechnische, milieuhygiënische en financiële en juridische aspecten van de gekozen saneringsvariant. Daarnaast zullen een aantal randvoorwaarden als de te treffen veiligheidsmaatregelen, de milieukundige begeleiding en de nazorg worden beschreven.

Binnen 24 uur een vrijblijvende offerte? Neem contact op!

Een risicobeoordeling aanvragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het onderstaande contactformulier & ontvang (op werkdagen) binnen 24 uur een terugkoppeling met een vrijblijvende offerte!

Verder staan we u graag te woord en zijn we telefonisch te bereiken via: +31 (0)320 26 13 31.

Ons specialisme ligt bij omgevingsonderzoek en -monitoring, waarbij wij gebruik maken van innovatieve offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.